Vertrouwelijkheid & Privacy

De privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor HelloSafe. In feite hebben we een uitgebreid beleid voor de bescherming van persoonsgegevens geïmplementeerd, in overeenstemming met en in de geest van de wetten die van toepassing zijn in België. HelloSafe zet daarbij een pakket aan maatregelen in om een ​​dergelijke bescherming van de door ons te verwerken persoonsgegevens en informatie te waarborgen. We doen dit in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (en gewijzigd door de wet van 11 december 1998) en de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming (RGPD = GDPR).

HelloSafe zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid en we zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met een andere natuurlijke of rechtspersoon of entiteit dan HelloSafe ("Derde partijen"), tenzij anders aangegeven in dit privacybeleid .

Dit privacybeleid is van toepassing op de relatie tussen HelloSafe en de Gebruiker. HelloSafe verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken, op te slaan en te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid en de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Door HelloSafe en haar Diensten te gebruiken, gaan we ervan uit dat elke Gebruiker kennis heeft genomen van dit Privacybeleid en akkoord gaat met het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens door HelloSafe in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Hieronder vindt u een overzicht van al deze maatregelen die wij inzetten om uw vertrouwelijkheid te beschermen.

Verantwoordelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die we bewaren. Daarom hebben we controlemaatregelen en beveiligingsprocessen geïmplementeerd om de bescherming ervan te waarborgen. Er zijn personen aangewezen om te zorgen voor naleving van deze principes en alle toepasselijke wetgeving.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat bepaalde inhoud of diensten geleverd door Derden aan hem ter beschikking kunnen worden gesteld. De Gebruiker aanvaardt dat deze gelinkte inhoud of diensten hun eigen privacybeleid kunnen hebben waarvoor HelloSafe niet verantwoordelijk kan worden gehouden. HelloSafe beoordeelt of onderschrijft op geen enkele manier de privacypraktijken van dergelijke derden.

Doelen van verzameling

We verzamelen de persoonlijke informatie die nodig is om u te voorzien van diensten voor het aanvragen van verzekeringsoffertes, om uw offerteaanvragen op te volgen en om u te informeren over andere kwaliteitsdiensten die mogelijk aan uw behoeften voldoen.

Toestemming

We doen er alles aan om u te informeren en uw toestemming te verkrijgen voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw persoonlijke informatie. Uw toestemming kan schriftelijk, mondeling en elektronisch worden gegeven. Het kan impliciet zijn.

Gebruik van persoonlijke informatie

We gebruiken de persoonlijke informatie die we over u verzamelen en bewaren alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals hierboven vermeld.

Beperking op collectie

We verzamelen de persoonlijke informatie die nodig is voor het doel van het bestand, binnen de door de wet toegestane limieten. Uw persoonlijke informatie wordt rechtstreeks van u verzameld, tenzij u ermee heeft ingestemd dat deze van derden wordt verkregen, of de wet ons daartoe machtigt.

Communicatie en retentie

De persoonlijke informatie die we over u hebben, wordt alleen met uw toestemming aan derden bekendgemaakt, behalve zoals vereist of toegestaan ​​door de wet.
We bewaren persoonlijke informatie over u gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor deze zijn verzameld en, daarna, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op dezelfde manier als onze partnermakelaars.

Nauwkeurigheid van informatie

We gebruiken alleen de informatie die u verstrekt en nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie up-to-date is wanneer deze wordt gebruikt. We rekenen ook op uw medewerking om met ons te communiceren om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens.

Toegang en rectificatie

Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens, of om hun rechten uit te oefenen, kunnen Gebruikers een e-mail sturen naar het volgende adres: [email protected] of schrijven naar het volgende adres HelloSafe, 5 Allée de la Grande Treille, 35 200 Rennes (Frankrijk).

Indien u inzage in uw dossier wenst of rectificatie wenst, neem dan schriftelijk contact met ons op.

Elke gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens door HelloSafe, met name wanneer de verwerking plaatsvindt om redenen van legitiem belang.

U heeft het recht om correctie, verwijdering of onnauwkeurigheid van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien deze persoonsgegevens onvolledig, onjuist of onrechtmatig zijn verwerkt. U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van onjuiste gegevens of irrelevante gegevens. Wij kunnen gegevens alleen verwijderen voor zover wij niet verplicht zijn deze actueel te houden.

U hebt het recht om ons te vragen om zonder onnodige vertraging al uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld, opgeslagen en verwerkt, kosteloos te wissen. Het wissen heeft voornamelijk te maken met zichtbaarheid, dus het is mogelijk dat verwijderde Persoonsgegevens tijdelijk bewaard blijven. HelloSafe zal echter alle redelijke stappen ondernemen om alle Persoonsgegevens voor zover mogelijk te wissen.

Veiligheids maatregelen

Uw persoonlijke gegevens die tijdens een offerteaanvraag worden verstrekt, worden beschermd door hoge beveiligingsnormen. Alleen onze zakenpartners, agenten en werknemers hebben toegang tot uw persoonlijke informatie, en alleen wanneer dit wordt vereist door hun functies, mandaten of contracten.

Transparantie

Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze principes of over de privacy en veiligheid van uw persoonlijke informatie.

Diensten AdSense

Ce site maakt gebruik van les diensten AdSense. U kunt een lijst maken van alle vier nisseurs van technologie publicitaire (ATP)-niveaus (certificaten van Google) die verspreid en gemeten zijn over de aankondigingen van het domein. Als u meer weet over de manière, gebruikt Google uw personeel niet, raadpleegt u de vertrouwelijke site en de gebruiksvoorwaarden van Google.

Stel een vraag, Een expert zal antwoord geven
Uw naam is verplicht
De inhoud van de reactie is vereist.